Statut

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja E+” zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona aktem notarialnym Repertorium A Nr 7496/2022 sporządzonym przez Notariusz Annę Majchrzak, prowadzącą Kancelarią Notarialną w Warszawie przy ul. Nowowiejskiej 6 lok. 3.
 2. Fundatorem Fundacji jest Emil Niedziński.
 3. Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Warszawa.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 3. Czas działania Fundacji jest nieograniczony.
 4. Fundacja posiada osobowość prawną.
 5. Ministrem właściwym ze względu na przeważające cele statutowe Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 3

 1. Fundacja nosi nazwę Fundacja E+.
 2. Fundacja może mieć swoje święto, które ustanawia lub zmienia Zarząd.
 3. Fundacja może posługiwać się symbolami Fundacji i używać jej znaku graficznego (logotypu), których wzór ustanawia lub zmienia Zarząd.
 4. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe, nagrody i wyróżnienia, których wzór oraz sposób przyznawania ustala lub zmienia Zarząd, oraz przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji jej celów statutowych obranych przez Fundację lub dla niej samej.
 5. Nazwa Fundacji, jej logotyp oraz symbole, w tym odznaki, medale honorowe, nagrody i wyróżnienia wymienione w ust. 3-4 niniejszego paragrafu, stanowią zastrzeżoną własność intelektualną Fundacji i podlegają ochronie prawnej.

Cele i realizacja działań Fundacji

§ 4

Fundacja przyjmuje za swój cel:

 1. Wsparcie Jednostek Samorządowych w zakresie współpracy ze środowiskami chrześcijańskimi poprzez promocję artystów tego nurtu oraz integrację środowisk religijnych ( w tym parafii) na terenie danego Samorządu,
 2. Wsparcie Kościoła Katolickiego w zakresie duszpasterstwa dzieci, młodzieży, dorosłych oraz rodzin,
 3. Wsparcie posoborowej idei budowania wspólnoty wspólnot,
 4. Wychowywanie i uświadamianie dzieci, młodzieży i dorosłych, w zakresie prewencji przeciwko patologiom społecznym, w tym między innymi poprzez działania na rzecz sztuki, kultury i tradycji,
 5. Wsparcie kultury i idei chrześcijańskiej w Polsce i poza jej granicami,
 6. Integrowanie Unii Europejskiej, poprzez wspieranie jej chrześcijańskich korzeni,
 7. Upowszechnianie pozytywnych wzorców osobowych i rodzinnych służących prawidłowemu rozwojowi człowieka wolnego od nałogów i uzależnień.

§ 5

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
 2. Fundacja realizuje swoje cele statutowe między innymi poprzez:
  1. Organizowanie i prowadzenie konferencji, seminariów, szkoleń i innych wydarzeń w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji,
  2. Tworzenie i utrzymywanie grup i zespołów ludzi wspierających realizację celów statutowych Fundacji,
  3. Wsparcie rzeczowe oraz merytoryczne organizacji potrzebujących, których działalność zbliżona jest do działalności Fundacji,
  4. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  5. Szeroko rozumianą działalność kulturalną, rozrywkową i rekreacyjną w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji,
  6. Promowanie i propagowanie szeroko rozumianej idei religii chrześcijańskiej,
  7. Współpracę z osobami, organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi, rządowymi i innymi interesariuszami w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji,
  8. Organizację imprez, koncertów, pikników parafialnych i innych przedsięwzięć edukacyjnych, rekreacyjnych i integracyjnych,
  9. Organizowanie, prowadzenie oraz wsparcie kampanii społecznych i informacyjnych w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji,
  10. Opracowywanie i wydawanie publikacji w zakresie realizacji celów statutowych Fundacji,
  11. Popularyzację wiedzy praktycznej i teoretycznej w zakresach powiązanych z celami statutowymi Fundacji,
  12. Zbieranie środków potrzebnych na realizację celów statutowych,
  13. Prowadzenie kampanii informacyjnych oraz blogów tematycznych w obszarze działania Fundacji,
  14. Działalność stypendialną oraz wsparcie rzeczowe podopiecznych Fundacji,
  15. Prowadzenie i promowanie wolontariatu oraz działalności charytatywnej.

§ 6

 1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych i prawnych oraz instytucji zbieżnych z jej celami.
 2. Fundacja może wspierać inne fundacje i stowarzyszenia, których cele są zbieżne z celami Fundacji.

Majątek i dochody Fundacji

§ 7

 1. Na majątek Fundacji składają się:
 1. Fundusz Założycielski, który stanowi 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) w całości wniesiona przez Fundatora,
 2. Środki finansowe oraz inne mienie nabyte w toku działalności Fundacji,
 3. Środki nabyte przez Fundację w inny sposób w szczególności pochodzące z:
 1. majątku ruchomego i nieruchomego, oraz praw majątkowych i niemajątkowych;
 2. dotacji, darowizn, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń majątkowych i niemajątkowych poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej;
 3. odsetek bankowych;
 4. zbiórek i imprez publicznych organizowanych przez Fundację lub na jej rzecz.
 5. Fundator może tworzyć wewnętrzne fundusze, przekazywać na te fundusze część lub całość dochodów, nazywać je oraz wskazywać cele związane z działalnością statutową, na których realizację gromadzone są środki na funduszach. Zasady funkcjonowania funduszu określa Fundator.

§ 8

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. dotacji i subwencji oraz grantów,
 3. zbiórek, nauki, crowdfundingu, fundraisingu i mecenatu,
 4. praw majątkowych, ruchomości i nieruchomości Fundacji,
 5. działalności gospodarczej, gdyby Fundacją taką prowadziła,
 6. funduszy Unii Europejskiej,
 7. funduszy przekazywanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej,
 8. świadczeń Fundatora,
 9. wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat kapitałowych, papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek.

Działalność gospodarcza

§ 9

 1. Fundacja dla realizacji jej celów statutowych, może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą.
 2. Zakres działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację ustala Zarząd.

Władze Fundacji

§ 10

 1. Organami Fundacji są:
 1. Zarząd,
 2. Rada Fundacji, jako organ doradczy Fundacji.

Zarząd Fundacji

§ 11

 1. Zarząd kieruje działaniami Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu należy w szczególności:
 1. Uchwalanie regulaminów,
 2. Uchwalanie programów działania i sporządzanie planów realizacji celów,
 3. Zarządzanie majątkiem Fundacji,
 4. Podział środków Fundacji na realizacji jej poszczególnych celów,
 5. Sporządzanie i wydawanie uchwał w sprawach Fundacji,
 6. Ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników,
 7. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, a także subwencji i dotacji,
 8. Podejmowanie decyzji w sprawach dotyczących działania i realizacji celów statutowych,
 9. Organizowanie zbiórek,
 10. Inne sprawy określone Statutem Fundacji.
 1. Zarząd składa się z co najmniej jednej osoby.
 2. Członków Zarządu Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. Fundator wskazuje również ich funkcje.
 3. Na czele Zarządu stoi Prezes Zarządu.
 4. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony i mogą być w każdym czasie odwołani.
 5. Członek Zarządu może zrezygnować z pełnienia swojej funkcji w każdym czasie. Pisemną rezygnację Członek Zarządu składa Fundatorowi.

Rada Fundacji

§ 12

 1. Fundacja może powołać organ doradczy – Radę Fundacji.
 2. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. Członkowie Rady Fundacji powoływani są na czas nieograniczony.
 3. Członkami Rady Fundacji mogą zostać osoby posiadające wiedzę w zakresie niezbędnym do realizacji celów i bieżących spraw Fundacji oraz osoby szczególnie zasłużone dla działalności Fundacji.
 4. Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności doradztwo w bieżących działaniach Fundacji oraz propagowanie i rozpowszechnianie idei, dla której została ona powołana.

§ 13

Członkowie Zarządu i Rady Fundacji mają obowiązek niezwłocznie zgłosić Fundatorowi Fundacji:

 1. podjęcie przynależności do partii politycznej,
 2. podjęcie albo zakończenie wykonywania zawodu dziennikarza w rozumieniu przepisów prawa prasowego,
 3. podjęcie albo zakończenie pracy w sądzie, prokuraturze, organie administracji samorządowej, rządowej lub spółce, w której większość udziałów ma Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego,
 4. każdą realną lub potencjalną działalność mogącą stać w konflikcie do celów statutowych Fundacji.

Sposób reprezentacji

§14

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub Członek Zarządu działający z Prezesem Zarządu łącznie.
 2. Funkcję Kierownika Zakładu Pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy pełni Prezes Zarządu.
 3. W umowach zawieranych pomiędzy Fundacją a Członkami Zarządu, Fundację reprezentuje inny Członek Zarządu lub pełnomocnik powołany przez Zarząd Fundacji.

Zmiany w Statucie

§ 15

 1. Decyzję w sprawie zmiany Statutu, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji podejmuje Prezes Zarządu.
 2. Zakres zmian Statutu Fundacji określa Prezes Zarządu.

Likwidacja Fundacji

§ 16

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia jej celów statutowych bądź w razie wyczerpania jej środków finansowych i jej majątku.
 2. Przyjmując uchwałę o likwidacji Fundacji, Prezes Zarządu wskazuje Likwidatora Fundacji.
 3. W okresie likwidacji Fundacją kieruje i reprezentuje ją Likwidator.
 4. Obowiązkiem likwidatora jest otwarcie i przeprowadzenie procesu likwidacji Fundacji.

§ 17

Majątek Fundacji pozostały po jej likwidacji może zostać przeznaczony w drodze uchwały Likwidatora na rzecz innych działających fundacji o zbliżonych celach.

Scroll to Top